Praktijkvoorwaarden

Belangrijke informatie voor cliënten wordt beschreven in de praktijkvoorwaarden van Psychotherapiepraktijk Dictus welke u in het onderstaand overzicht vindt.

Heeft u vragen en vindt u het antwoord niet in het overzicht, neem dan gerust contact op.

Algemene informatie

Verwijzen naar Psychotherapiepraktijk Dictus gaat via info@ppdictus.nl of via telefoonnummer 06-29799889.

Voor behandeling is een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Een verwijzing dient minimaal aan de volgende gegevens te voldoen: • datum van verwijzing; deze dient voor het eerste intakegesprek te zijn (tot maximaal twee weken voor het intakegesprek)
 • Naam, adres, functie en AGB-code van verwijzer. AGB-code staat voor Algemeen GegevensBeheer-code, dit is een landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Met deze unieke code staan zorgaanbieders geregistreerd in een landelijke database. Dit systeem wordt beheer door Vektis.
 • Handtekening of stempel van verwijzer
 • Naam verwijzende praktijk
 • Naam, adres, geboortedatum, BSN en polisnummer van de verzekering van cliënt
 • Een uitspraak over een vermoeden van een psychische diagnose (DSM-V classificatie)

Zonder een juiste verwijsbrief vergoed uw zorgverzekeraar uw behandeling niet.

Indien u besluit de behandeling zelf te betalen dan is er geen verwijzing nodig. Er kan dan achteraf niet alsnog voor vergoeding in aanmerking gekomen worden.

Indien u verwezen bent via het pilot-project Zorroo dan verzorgt de praktijkondersteuner een digitale verwijzing. Deze wordt rechtstreeks naar ons verstuurd en u hoeft hiervoor niets te doen.

Na de intakefase, bij de start van de behandeling, stuurt uw behandelaar met uw goedkeuring een bericht aan de huisarts omtrent de diagnose en het voorgestelde behandelplan. Bij beëindiging van de behandeling of na een jaar, indien de behandeling langer duurt, wordt de huisarts opnieuw geïnformeerd over de voortgang of beëindiging. U heeft ten allen tijde het recht om uw toestemming voor informatieverstrekking aan de huisarts in te trekken.

Uw gegevens worden bewaart in een beveiligd dossier. Als u dat wenst mag u uw dossier inzien. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken, tenzij hier van te voren andere afspraken over zijn gemaakt. U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen. U kunt hier schriftelijk om verzoeken. Indien u een schriftelijk verzoek tot dossiervernietiging indient zullen alle gegevens, uitgezonderd van de gegevens die noodzakelijk zijn voor het declaratieverkeer en materiele controle achteraf, worden vernietigd. Na afsluiting van de behandeling wordt het dossier, conform de wettelijke regeling, 20 jaar bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Psychotherapiepraktijk Dictus maakt gebruik van ROM metingen om de voortgang van de behandeling te evalueren of cliënttevredenheid te meten. ROM staat voor Routing Outcome Monitoring, wat inhoud dat u verzocht kan worden om vragenlijsten in te vullen om zo het beloop van uw klachten te monitoren of uw beoordeling te vragen betreffende de tevredenheid over uw behandeltraject. De privacy van uw gegevens is ook hier gegarandeerd. De uitkomsten worden tot op heden enkel gebruikt om uw behandeling en werkwijze van de praktijk te blijven optimaliseren.

Uw behandelaar is BIG-geregistreerd en aangesloten bij beroepsverenigingen. Dit betekent dat zij is gehouden aan door de overheid en beroepsverenigingen gestelde regels en plichten. De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wij kunnen dus alleen met uw nadrukkelijke schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken. De behandelaar mag alleen in noodsituaties zijn/haar geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De behandelaar heeft geen toestemming van u nodig wanneer zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s in een intercollegiaal overleg. Deze collega’s hebben ook een geheimhoudingsplicht.

Het kan gebeuren dat een eenmaal gemaakte afspraak niet goed uit blijkt te komen. U dient dit uw behandelaar op tijd te laten weten, minimaal 24 uur van te voren. Dit kan telefonisch (06-29799889) of per e-mail (info@ppdictus.nl). Wanneer een sessie later wordt afgezegd wordt deze bij u in rekening gebracht. Wanneer u niet op de afspraak verschijnt zonder melding vooraf, de zogenaamde ‘no show’, zal dit eveneens rechtstreeks bij u in rekening worden gebracht, ongeacht de reden. Beide facturen zullen 60 euro zijn. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekering vergoed. Heeft u een afspraak afgezegd of bent u niet verschenen op de afspraak, dan verzoeken wij u zelf contact op te nemen voor een nieuwe afspraak.

Procedures

Procesbeschrijving Veilige Incidentmelding (VIM)

Vanuit de Wet Kwaliteit, Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ) is de zorgaanbieder per 1 juli 2016 verplicht om een registratiesysteem en een procedure te hebben voor het veilig intern kunnen melden, registreren en onderzoeken van (bijna)incidenten in de praktijk. Doel is hiervan te leren en incidenten in de toekomst te voorkomen. Veilig incidentmelden (vim) betekent dat de procedure de veilige omgang met de gegevens moet waarborgen.

Een incident is elke onverwachte of onbedoelde gebeurtenis, waardoor de patiënt schade heeft geleden, kan leiden of had kunnen leiden. In het laatste geval gaat het om een zogenoemd ‘bijna-incident’, waarbij door het tijdig opmerken van de gebeurtenis kon worden voorkomen dat de patiënt schade leed.

Binnen Psychotherapiepraktijk Dictus:

 1. Is een procesbeschrijving aanwezig
 2. Incidenten worden los van het patiëntendossier geregistreerd en bewaard. (Bijna-) Incidenten worden beschreven met datum en plaats. De gegevens worden dusdanig beschreven dat ze niet herleidbaar zijn naar de desbetreffende patiënt. Dit document wordt bewaard op de computer van de praktijkhoudster Charlotte Dictus onder naam ‘VIM’ onder documenten PP Dictus –> VIM –> Meldingen en is beveiligd met een wachtwoord.
 3. Bij de beschrijving van het incident worden de genomen maatregelen naar aanleiding van dit incident en maatregelen om dit incident in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen genoteerd.
 4. (Bijna-)Incidenten worden besproken binnen de praktijk met collega’s en/of binnen intervisie.

De VIM Procedure

De procedure die binnen de praktijk bij een (bijna) incident wordt gevolgd is als volgt:

 • Registratie: Behandelaar registreert het (bijna) incident geanonimiseerd in een bestand op haar computer voorzien van plaats en datum
 • Analyse: Behandelaar onderzoekt en analyseert het (bijna)incident
 • Bespreking: Behandelaar bespreekt het (bijna)incident met collega’s, in het praktijkoverleg of tijdens een intervisie
 • Maatregel: De maatregel/oplossing die wordt getroffen wordt vermeld en beschreven. Dit om een dergelijk (bijna)incident in de toekomst te voorkomen

De behandelaar zal bij de aanwezigheid van kinderen altijd een kindcheck uitvoeren en herhalen als dit nodig mocht zijn. Een kindcheck houdt in dat met cliënt wordt gekeken naar hoe het gaat in de thuissituatie. Volgens de Wet verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet sinds 1 januari 2019 een behandelaar melding maken bij het vermoeden van problemen op dit gebied. Mocht je meer informatie hierover willen dan kan dit gevonden worden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.

Waar mensen met elkaar werken, kunnen ook misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens, of bent u ontevreden over de behandeling. Als u vragen of klachten heeft, dan kunt u deze met uw therapeut bespreken zodat er naar een oplossing kan worden gezocht. Wanneer het niet lukt om de problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruik maken van de Klachtencommissie. Uw behandelaar is verplicht aangesloten bij een Klachtencommissie. U kunt contact opnemen met de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, LVVP, via Klachtencommissie LVVP, t.a.v. Mr. N. van den Burg, Postbus 13086, 3507 LB Utrecht.

De LVVP heeft onder andere de taak in deze kwesties te bemiddelen. De GZ-psycholoog en Psychotherapeut vallen ook onder het Tuchtrecht op grond van de Wet BIG. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Documenten​

In het kwaliteitsstatuut GGZ staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Het kwaliteitsstatuut is van kracht per 1 januari 2017 voor alle GGZ aanbieders binnen de zorgverzekeringswet. Het opstellen van een kwaliteitsstatuut is verplicht gesteld. Het kwaliteitsstatuut van Psychotherapiepraktijk Dictus kunt u opvragen bij de praktijk.

Om de kwaliteit van de geboden hulp te waarborgen wordt de beroepscode (beroepscode voor psychologen/beroepscode voor psychotherapeuten) gevolgd. De praktijk is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP). In het overheidsregister (BIG-register bij het ministerie van VWS) kunt u de (wettelijke) registratie(s) vinden van uw behandelaar.

Bekijk HIER het privacystatement van Psychotherapiepraktijk Dictus.