Zorgprestatie model

Per 01-01-2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd.

Het zorgprestatiemodel: Het zorgprestatiemodel gaat over de manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg wordt betaald. Met de geestelijke gezondheidszorg bedoelen we generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en langdurige ggz. Het zorgprestatiemodel is niet van toepassing op de jeugd geestelijke gezondheidszorg en ook niet op de geestelijke gezondheidszorg geleverd door een praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ). In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen. Tevens is afgesproken hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatie model gaat niet over welke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Uw behandeling kan uit verschillende onderdelen bestaan. Bijvoorbeeld diagnostisch onderzoek of behandelgesprekken met een zorgverlener. In het zorgprestatiemodel heten deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan de zorgverzekeraar stuurt. Op basis hiervan weet de zorgverzekeraar wat hij aan uw zorgverlener moet betalen. Het is belangrijk dat het voor u duidelijk is voor welke zorg er is betaald. Daarom ziet u op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar uit welke zorgprestaties uw behandeling bestond. Het declaratieoverzicht is terug te vinden via de persoonlijke omgeving van de zorgverzekeraar en vaak ook via de eigen risico overzichten die u ontvangt. Uw zorgverzekeraar kan u helpen om uw declaratieoverzicht te begrijpen. Als u vragen heeft over een zorgprestatie kunt u contact opnemen met uw zorgverlener of zorgverzekeraar.

Wat is een zorgvraagtypering?

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. Over het algemeen geldt dat de zorgvraagtypen 1 tot en met 4 (soms 5) in de generalistische basis-ggz worden behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ invullen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

• Consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
• Consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
• Intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
• Reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;
• Groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult.
Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.
Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling.

Deze rekening is, conform de wetgeving, niet anoniem. Op de rekening wordt enkel de zogenoemde hoofdgroep van de diagnose, de bestede tijd en de versleutelde zorgvraagzwaarte-indicator benoemt. Wenst u bovengenoemde gegevens niet kenbaar te maken bij de zorgverzekering dan kunt u een zogenaamde opt-out verklaring tekenen, een privacyverklaring, opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarbij u aangeeft deze gegevens te willen afschermen. Deze privacyverklaring kunt u tekenen bij uw behandelaar in het intakegesprek. De verklaringen zijn ook te vinden op onderstaande links Privacy verklaring SGGZ (bladzijde 36, bijlage 1) en voor de BGGZ Privacy verklaring BGGZ.