Privacystatement

Psychotherapiepraktijk Dictus gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65562372 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychotherapiepraktijk Dictus – Charlotte Dictus, met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychotherapiepraktijk Dictus – Charlotte Dictus, persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Psychotherapiepraktijk Dictus;
 3. bezoekers van ppdictus.nl;
 4. sollicitanten (mogelijk op termijn van toepassing);
 5. alle overige personen die met Psychotherapiepraktijk Dictus – Charlotte Dictus, contact opnemen of van wie Psychotherapiepraktijk Dictus – Charlotte Dictus,persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers


Verwerking van persoonsgegevens

Psychotherapiepraktijk Dictus – Charlotte Dictus, verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. met toestemming van de betrokkene worden gemaakt door middel van video opnames tijdens sessies.

  Doeleinden verwerking

Psychotherapiepraktijk Dictus – Charlotte Dictus, verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.ppdictus.nl

Rechtsgrond

Psychotherapiepraktijk Dictus – Charlotte Dictus, verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.


Verwerkers

Psychotherapiepraktijk Dictus – Charlotte Dictus, kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychotherapiepraktijk Dictus – Charlotte Dictus, persoonsgegevens verwerken. Psychotherapiepraktijk Dictus – Charlotte Dictus, sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Psychotherapiepraktijk Dictus – Charlotte Dictus, deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychotherapiepraktijk Dictus – Charlotte Dictus, deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Doorgifte buiten de EER

Psychotherapiepraktijk Dictus – Charlotte Dictus, geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychotherapiepraktijk Dictus – Charlotte Dictus, ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

Bewaren van gegevens

Psychotherapiepraktijk Dictus – Charlotte Dictus, bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychotherapiepraktijk Dictus – Charlotte Dictus, hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.


Wijzigingen privacystatement

Psychotherapiepraktijk Dictus – Charlotte Dictus, kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychotherapiepraktijk Dictus gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychotherapiepraktijk Dictus – Charlotte Dictus, te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychotherapiepraktijk Dictus – Charlotte Dictus, door een e-mailbericht te sturen naar info@ppdictus.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychotherapiepraktijk Dictus – Charlotte Dictus, persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychothreapiepraktijk Dictus – Charlotte Dictus, door een e-mailbericht te sturen naar info@ppdictus.nl.Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).